Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Hieronder staan de meest gestelde vragen. Staat  uw vraag er niet tussen? Neem dan contact met ons op.

Een transitievergoeding betaald na 1 april 2020? Dan hebt u een half jaar de tijd om de aanvraag in te dienen.

Voor de ‘oude gevallen’ (transitievergoedingen die betaald zijn vanaf 1 juli 2015 tot 1 april 2020) geldt dat de aanvraag voor compensatie ingediend had moeten worden voor 1 oktober 2020.

Om de compensatie aan te vragen moeten alle volgende voorwaarden van toepassing zijn:

 • De arbeidsovereenkomst is (deels) geëindigd wegens twee jaar ziekte
 • De werknemer was bij het eindigen van het dienstverband nog ziek
 • U hebt uw werknemer een transitievergoeding betaald

De hoofdregel is dat de transitievergoeding betaald moet zijn. Eerder kunt u geen compensatie krijgen. Dat betekent dat u de transitievergoeding zult moeten voorschieten. Neem contact met ons op als dit voor u onmogelijk is, dan kijken we naar de mogelijke oplossingen.

Als uw werknemer twee jaar ziek is dan kunt u het dienstverband beëindigen. Dit kan door middel van een vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst. Ook kunt u toestemming aan het UWV vragen om het dienstverband te beëindigen. Graag helpen we u om het dienstverband te beëindigen. Neem daarvoor contact met ons op via

De Hoge Raad heeft op 8 november 2019 beslist dat u verplicht bent om het dienstverband na 104 weken ziekte te beëindigen als uw werknemer er om vraagt. U hoeft dus niet zelf actief het dienstverband te beëindigen.

Het komt vaak voor dat een medewerker na twee jaar ziekte niet uit dienst gaat, maar voor minder uren werkzaam blijft. Feitelijk is er dan sprake van een gedeeltelijke beëindiging van het dienstverband. Ook in die gevallen bent u een transitievergoeding verschuldigd, maar dan naar rato van het beëindigde dienstverband. Ook dit bedrag kunt u terug vorderen bij het UWV.

Voor het aanvragen van de compensatie van de transitievergoeding doet u bij ons een aanvraag.

Naar aanleiding van uw aanvraag nemen we contact met u op om een aantal algemene vragen met u door te nemen en afspraken te maken voor het vervolg. De vragen die we met u doornemen zijn onder andere de volgende:

 • wat de duur van de arbeidsovereenkomst was
 • dat de werknemer ziek uit dienst is gegaan
 • dat er een transitievergoeding is betaald
 • hoe de transitievergoeding is berekend

De volgende documenten hebben wij altijd nodig om de aanvraag bij het UWV te kunnen doen. Bij een aanvraag lopen we telefonisch alle stukken met u door en overleggen we met het UWV als u de stukken niet allemaal compleet heeft.

 1. De arbeidsovereenkomst van de zieke werknemer
 2. Bewijs van einde van de arbeidsovereenkomst
 3. Bewijs van hoeveel brutoloon u in totaal betaald heeft tijdens de hele periode van ziekte
 4. De berekening van de hoogte van de transitievergoeding na 2 jaar ziekte
 5. Bewijs dat de volledige transitievergoeding betaald is en op welke datum
 6. Bewijsstukken van betaalde inzetbaarheidskosten en/of transitiekosten
 7. Bewijsstukken als er eerder al een gedeeltelijke transitievergoeding is betaald
 8. Bewijsstukken als de werknemer ploegentoeslag en/of overwerktoeslag heeft ontvangen
 9. Bewijsstukken van een betaalde winstuitkering en/of bonus(sen)

Elk jaar wordt voor de transitievergoeding een wettelijk maximumbedrag bepaald. In 2020 is dit bedrag € 83.000 bruto. De compensatie kan niet hoger zijn dan:

 • dit maximumbedrag, behalve als het jaarsalaris van de werknemer hoger was dan dit bedrag
 • het loonbedrag dat de werkgever tijdens de loondoorbetalingsverplichting heeft betaald.
 • het bedrag dat u daadwerkelijk aan transitievergoeding aan de zieke werknemer heeft betaald.

De compensatie zal meestal lager zijn dan de het bedrag dat u aan transitievergoeding hebt betaald. Voor de compensatieregeling gelden namelijk de volgende regels:

 • De compensatie kan niet hoger zijn dan het bedrag wat verschuldigd is op de dag na het aflopen van de ziekteperiode van maximaal 2 jaar. Is over een langere periode transitievergoeding betaald omdat de arbeidsovereenkomst later is geëindigd? Dan wordt deze extra periode niet vergoed.
 • De compensatie is maximaal vastgesteld op het loonbedrag dat de werkgever tijdens de loondoorbetalingsverplichting heeft betaald.
 • Zijn de werkgever en de werknemer een lagere transitievergoeding overeengekomen dan de wettelijk verschuldigde transitievergoeding? Dan is de compensatie nooit hoger dan deze afgesproken transitievergoeding die de werkgever aan de zieke werknemer heeft betaald.
 • De transitievergoeding heeft een maximumbedrag dat jaarlijks wordt vastgesteld. Dat betekent dat de compensatie niet hoger kan zijn dan dit maximumbedrag. Was het jaarsalaris van de werknemer hoger dan dit bedrag? Dan kan de compensatie ook hoger zijn.
 • Extra loonkosten door onvoldoende re-integratie-inspanningen (loonsanctie) worden niet vergoed.
 • Er wordt geen wettelijke rente gecompenseerd, ook niet bij betalingen in termijnen.

U kunt alleen de compensatie van de transitievergoeding krijgen als u hem eerst betaald heeft. En als de zieke werknemer u verzoekt om het dienstverband te beëindigen dan moet u aan dat verzoek voldoen. Dat betekent dan dat u de transitievergoeding zult moeten voorschieten. Neem contact met ons op als dit voor u onmogelijk is, dan kijken we naar de mogelijke oplossingen.